Hemmingin koulu

 

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuoltoon liittyviä asioita määrittävät valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, kuntakohtainen opetussuunnitelma, Perusopetuslaki, Kansanterveyslaki ja Lastensuojelulaki.

Oppilashuoltotyö on säännöllistä päivittäin ja viikoittain tapahtuvaa arkista työtä mitä erilaisimpien oppilaita koskevien asioiden parissa (oppimisvaikeudet, mielenterveysongelmat, kiusaaminen, luvattomat poissaolot, ihmissuhdevaikeudet, tupakointi, työrauhaongelmat, väkivaltatilanteet koulussa, terveyteen liittyvät kysymykset ym.)

Erityisopetus

Oppimiseen annetaan tukea kolmessa portaassa: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Tarkempaa tietoa tuen portaista löytyy täältä.

Laaja-alaiset erityisopettajat

Susanna Hokkanen

Erja Multasuo

Erityisluokanopettajat

Marjo Hilska

Miia Rauhanen

Theresa Iisalo

Jopon erityisopettajat

Saku Eloluoto

Leena Urho

Koulun hyvinvointiryhmä

Koulun hyvinvointiryhmä suunnittelee, toteuttaa, seuraa, arvioi, kehittää ja tiedottaa oman yhteisön hyvinvointiin, turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä oppimisen esteiden vähentämiseen liittyviä asioita.

Maskun Hemmingin koulussa ryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, oppilaanohjaaja, erityisopettaja, oppilaskunnan ohjaavat opettajat, oppilaskunnan edustajat sekä vanhempainyhdistys. Ryhmää johtaa rehtori Eliisa Hyle-Sjövall ja sihteerinä, koollekutsujana sekä asioiden valmistelijana toimii erityisopettaja Susanna Hokkanen. Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus tuoda toivomiaan asioita koulun hyvinvointiryhmän käsittelyyn. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, kolme kertaa sekä syys- että kevätlukukaudella. Alla olevasta taulukosta löytyvät sekä kokousajat että edellisten kokousten muistiot.

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan vuosikello Maskun Hemmingin koulussa.

Hyvinvointiryhmän kokousten pöytäkirjat:

1.9.2021

muistio

6.10.2021

muistio

19.1.2022

muistio

16.3.2022

muistio

14.9.2022

muistio

12.10.2022

muistio

2.11.2022

muistio

23.11.2022

muistio

18.1.2023

muistio

1.3.2023

muistio

5.4.2023

muistio

10.5.2023

muistio


Oppilaskohtainen oppilashuolto

Mikäli oppilaan ongelma ei ratkea oppilashuollon ammattihenkilöstön konsultaatiolla tai muilla yksilötapaamisilla, oppilaan asian käsittelyä varten perustetaan monialainen asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän toiminta perustuu oppilaan ja/tai huoltajan suostumukseen ja ryhmän koostumus vaihtelee käsiteltävän asian mukaan.

Monialaisessa asiantuntijaryhmässä tulee olla valmiudet tunnistaa opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämätön tieto ja sellaisen tiedon täytyy kulkeutua opetuksen järjestämisestä vastaavalle rehtorille. Jokaisessa asiantuntijaryhmässä määritellään tapauskohtaisesti yhdessä, mitkä tiedot ovat välttämättömiä ja miten ne siirretään eteenpäin. Oppilaskohtainen oppilashuolto perustuu luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija, jonka työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen. Työ on ennaltaehkäisevää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Keskeistä on konsultoiva työote ja tiivis yhteistyö opettajien ja huoltajien kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.

Koulukuraattori:

- selvittää oppilaan elämän ja koulunkäynnin tilannetta perhe-, yksilö- sekä kouluyhteisön tasolla

- tukee oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita

- edistää oppilaiden ja oppilasryhmien sosiaalisten suhteiden syntymistä

- osallistuu tarvittaessa oppilaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen selvittelyyn yhteistyössä opettajien kanssa

- konsultoi opettajia arjen ongelmatilanteissa esim. yksittäisen oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai ryhmätilanteiden selvittämisessä

- ohjaa oppilaan ja hänen perheensä koulun ulkopuolisiin palveluihin sekä tekee verkostotyötä

- osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön

Huoltaja - ota yhteyttä, jos olet huolissasi mm. lapsesi koulunkäynnistä, poissaoloista, käytöspulmista, päihteiden käytöstä, kaverisuhteista, vapaa-ajan haasteista tai perhetilanteiden muutoksista. Oppilaat voivat myös itse ottaa kuraattoriin yhteyttä keskusteluajan varaamiseksi.

Koulukuraattori Veera Liljan tavoittaa puhelimitse (044 435 7842) sekä Wilman kautta.

Kuraattori on paikalla Hemmingin koulussa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Työtila uuden puolen ala-aulassa ulko-ovien vieressä.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimistaitoihin, tunne-elämään, sosiaaliseen kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, vanhempien ja opettajien konsultointi sekä ohjaus, oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. Ajan voi varata oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Työtila on uuden puolen ala-aulassa ulko-ovien vieressä. Psykologi on paikalla keskiviikkoisin ja joskus perjantaisin.

Yhteystiedot: Monika Väkeväinen, puh. 044 435 7578, monika.vakevainen@soteakseli.fi. Yhteydenotto mahdollista myös Wilman kautta.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä lasten ja nuorten terveen kasvun, kehityksen tukeminen sekä koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen yhteistyössä oppilaan, perheen ja koulun kanssa.

Kouluterveydenhuolto tarkoittaa mm. kouluterveydenhoitajan ja lääkärin suorittamia terveystarkastuksia, kontrollikäyntejä, terveyskasvatustunteja ja oppilaskohtaisia neuvotteluja. Määräaikaistarkastuksissa otetaan puheeksi mm. kotitilanne (väkivalta/fyysinen kurittaminen, vanhempien alkoholin/päihteiden käyttö ym.).

Kouluterveydenhuollon lääkärin vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti laajoja määräaikaisia terveystarkastuksia varten. Ajanvaraus koululääkärille tapahtuu oman terveydenhoitajan toimesta.

Turvallisen ja terveellisen kouluympäristön ja työolojen seurantaan osallistuminen on tärkeä osa koululaisten terveydenhoitoa.

Kouluterveydenhuollon tehtävä on osallistua oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa. Erityisen tuen tarve pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukea järjestämään resurssien mukaisesti. Kouluterveydenhuolto osallistuu yhdessä perheen ja koulun kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien sovittamiseen yhteen koulutyön kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhreiksi joutuneiden ensiapu ja hoito.

Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen tai nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä.

Koulutapaturmien hoito terveyskeskuksessa on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia.

Suun terveydenhuolto perusturvakuntayhtymä Akselissa

Akselin suun terveydenhuolto kutsuu alle 18-vuotiaat vastaanotolle. Lasten ja nuorten kutsut noudattavat valtioneuvoston asetusta neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Ajallisen kutsun suuhygienistille saavat 1 -vuotiaat, 3 -vuotiaat ja 5 -vuotiaat, sekä 8- luokkalaiset ja 16-vuotiaat. Hammaslääkärin tarkastukseen kutsutaan 1-luokkalaiset ja (4)5 -luokkalaiset. Jokaiselle lapselle ja nuorelle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka kattaa suun terveyden ylläpitämisen mm. karieksenhallintasuunnitelman avulla. Hoitokäyntien määrä määräytyy myös potilaan omahoidon toteuttamisen suoriutumisen perusteella.

Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille.

HUOM! Pitkäaikaissairauksista (esim. astma, diabetes, reuma), lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää!

HAMMASPÄIVYSTYS

Perusturvakuntayhtymä Akseli huolehtii oman alueensa asukkaiden hammashoidon päivystyspalvelujen järjestämisestä arkisin klo 8.00–16.00. Päivystys on tarkoitettu välttämätöntä kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa tarvitseville potilaille. Päivystysvuoro vaihtuu päivittäin eri hoitoloihin.

Muina aikoina päivystys tapahtuu T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1, Turku. T-sairaalan hammaslääkäripäivystys on tarkoitettu välttämätöntä kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa tarvitseville.

YHTEYSTIEDOT

Suun terveydenhuollon ajanvaraus: 02 447 7700 (ma - pe klo 8.00 - 15.30)

T-sairaalan yhteispäivystys: 15.30-18.00, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9.00-11.00 (Savitehtaankatu 1, Turku), puh. 02 313 1564

Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800.

Lisätietoa verkkosivulta.

Ruokavalion määrittäminen

Jos lapsella on erityisruokavalio, keittiöön on toimitettava erityisruokavaliolomake ja lääkärin tai ravitsemusterapeutin kirjoittama todistus. Erityisruokavalion mukaiset ruoat ovat tarjolla omalla linjastollaan.

Todistus erityisruokavaliosta pätee aina yhden lukuvuoden kerrallaan, ja se on uusittava syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa tai lukuvuoden aikana, jos sen sisältöön tulee muutoksia. Lääkärin toteamissa keliakia- ja diabetesruokavalioissa todistukset ovat voimassa pysyvästi.

Laktoosi-intoleranssissa, uskonnollisissa ja eettisissä ruokarajoituksissa riittää vanhemman ilmoitus suoraan keittiölle em. lomakkeella. Ehtona myös näille erityisruokavalioille on se, että lapsi noudattaa kyseistä ruokavaliota myös kotona.

Jos jokin ruoka-aineallergia on niin paha, että se saattaa uhata henkeä, ja lapsella on tästä syystä käytössä esim. EpiPen, tieto tästä on toimitettava myös kouluterveydenhoitajalle.Takaisin

 

Projekteja

Vakipalsta

 

Hemmingin koulu 2007