Hemmingin koulu

 

Arviointi

Perusopetuksessa oppilasarviointia ohjaa perusopetuslaki ja sen 22§:

Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

Tätä pykälää täsmentävät perusopetusasetus ja Opetushallituksen määräykset oppilasarvioinnista ja todistuksiin merkittävistä tiedoista.

Maskun Hemmingin koulu suuntautuu arvioinnissa kohti 9. luokalla tapahtuvaa päättöarviointia, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta vain päättöarviointia, vaan se on pitempi prosessi, joka opastaa oppilasta hänen suuntautumisessaan jatko-opintoihin ja ohjaa hänen valikoitumistaan niihin.

Koulun oppilasarvioinnissa ohjeena käytetään Opetushallituksen laatimaa kaikkiin perusopetuksen yhteisiin oppiaineisiin laatimia päättöarvioinnin arviointikriteerejä. Nämä kriteerit on laadittu kuvaamaan arvosanan hyvä (8) edellyttämää osaamisen tasoa, johon oppilaan arvostelu suhteutetaan.

Jaksotodistuksessa ja lukuvuositodistuksessa arviointi suoritetaan numeroin. Päättötodistuksessa numeroarvostelun lisäksi käytetään Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti osallistunut ja hyväksytty-merkintöjä.

Kurssien aikana oppiaineissa käytetään erilaisia suullisia ja kirjallisia arviointimenetelmiä, joiden tarkoituksena on ohjata oppilasta itsearvioinnin, henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja realistisen minäkuvan luomiseen oppijana.

Maskun Hemmingin koulussa oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Vuosiluokan oppimäärät on määritelty opetussuunnitelmassa kursseina, jotka opetetaan 3-jaksojärjestelmää noudattaen.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnissa käytetään numeroarvostelua. Tämän lisäksi jokainen opettaja voi halutessaan käyttää sanallista arviota. Käyttäytyminen arvioidaan toisen ja kolmannen jakson jälkeen.

Arvioinnissa seurataan oppilaan käyttäytymistä koko lukuvuoden ajan ja tarvittaessa sekä myönteisestä että kielteisestä käytöksestä annetaan palautetta välittömästi. Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon yleisten normien lisäksi seuraavat kriteerit:

 • muiden huomioonottaminen
 • vastuullinen käyttäytyminen ja sääntöjen noudattaminen
 • työn ja ympäristön arvostus
 • asenne koulutyöhön
 • Työskentelyn arviointi

  Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia ja siinä huomioidaan:

 • suunnittelutaito
 • itsearviointi ja sen hyödyntäminen opiskelussa
 • työtavat
 • vastuu ja oma-aloitteisuus
 • yhteistyötaidot
 • Erityistä huomiota kiinnitetään koko oppimisprosessin hallintaan ja kehitykseen.

  Oppiaineiden arviointi lukuvuoden aikana

  Kurssit muodostavat oman kokonaisuutensa, ja siksi ne arvioidaan toisista kursseista riippumattomana. Oppiaine arvioidaan, kun kurssi on suoritettu, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

 • 1. ja 3. jakson jälkeen: SA, LI, KU (7. lk), MU (7. lk), kahden tunnin valinnaisaineet ja käyttäytyminen
 • Arvioinnin käytännön periaatteet

  Mikäli oppilas on saanut hylätyn arvosanan jaksoarvosteluun, hänen on yritettävä korottaa sitä erillisessä seuraavan jakson alussa järjestetyssä kokeessa. Hylättyä arvosanaa saa lukuvuoden aikana yrittää korottaa kerran.

  Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.

  Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, jolla pyritään tukemaan oppilaan opintojen etenemistä ja estämään luokalle jäämistä. Tukiopetusta järjestetään opettajan, oppilaan tai oppilaan huoltajan pyynnöstä. Mikäli oppilaan heikko menestyminen johtuu luvattomista poissaoloista, tukiopetusta ei ilman erityisiä syitä järjestetä.

  Vuosiluokalta siirtyminen ja hylätyn arvosanan vaikutus vuosiluokalta siirtämiselle

  Oppilas joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan arvosanan, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle.

  Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että oppilas kykenee selviytymään seuraavan luokan opinnoista hyväksytysti.

  Oppiaineessa lukuvuoden aikana hyväksyttyjä kursseja tulee olla enemmän kuin hylättyjä.

  Peräkkäiset kurssit eivät saa olla hylättyjä.

  Mikäli oppilas ei ole hyväksyttävästi suorittanut oppiainetta lukuvuoden aikana, hänen siirtymisensä vuosiluokalta on ehdollinen. Mikäli oppilas osoittaa erillisessä kokeessa hallitsevansa ehdollisessa päätöksessä edellytetyt tiedot ja taidot, hän siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Ehtolaiskuulustelu järjestetään kesäkuussa.

  Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen vuosiluokan suorituksensa yhdessä tai useammassa oppiaineessa on hylätty ja arvioidaan, ettei hän selviä seuraavan vuosiluokan opinnoista tai hänet voidaan jättää vuosiluokalle myös yleisen koulumenestyksen vuoksi, vaikka oppilaalla ei olisikaan hylättyjä suorituksia.

  Mikäli oppilas jätetään vuosiluokalle yleisen koulumenestyksen vuoksi, on hänen huoltajaansa kuultava ennen päätöksentekoa.

  Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös huoltajan pyynnöstä.

  Vuosiluokalle jääneen oppilaan suoritukset menneeltä vuodelta raukeavat.

  Päättöarvosanan määräytyminen

  Mikäli oppilas on keskeyttänyt numeroin arvosteltavan valinnaisaineen opiskelun, merkitään päättötodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio "osallistunut".

  Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset kurssit arvioidaan päättötodistuksessa merkinnällä "hyväksytty". Mikäli valinnaiskurssi katsotaan yhteisen oppiaineen syventäväksi kurssiksi, voi sen suoritus vaikuttaa lisäksi yhteisen aineen arvosanaan korottavasti.

  Oppiaineen viimeisen kurssin arvosana on samalla myös kyseisen oppiaineen päättöarvosana.

  Numeroarvioinnin perusteet

  Erinomainen (10)

 • suhtautuu oppimiseen positiivisesti
 • hallitsee laaja-alaisesti oppiaineen keskeiset sisällöt
 • osaa soveltaa ja yhdistellä oppimaansa
 • työskentelee aktiivisesti
 • Kiitettävä (9)

 • hallitsee hyvin keskeiset sisällöt
 • suhtautuu oppimiseen positiivisesti
 • osaa jossain määrin soveltaa ja yhdistellä oppimaansa
 • työskentelee aktiivisesti
 • Hyvä (8)

 • hallitsee oppiaineen keskeiset asiat
 • työskentelee aktiivisesti
 • Tyydyttävä (7)

 • hallitsee kohtalaisesti oppiaineen keskeisiä sisältöjä
 • Kohtalainen (6)

 • pyrkii saavuttamaan keskeiset tiedot ja taidot, mutta ne jäävät puutteellisiksi
 • Välttävä (5)

 • hallitsee hyvin vähän oppiaineen keskeisiä sisältöjä
 • ei osallistu tuntityöskentelyyn
 • Heikko (4)

 • tiedot ja taidot ovat niin puutteellisia, että asioiden uudelleen opiskelu on välttämätöntä
 • Arvioinnin uusiminen

  Oppilaan huoltaja voi arvioinnista tiedon saatuaan kahden kuukauden kuluessa pyytää opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvosanan uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opettajat yhdessä. Jos oppilaan huoltaja on tyytymätön hänen pyynnöstään tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilaan huoltaja voi pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta.

  A2- ja B2-kielten opiskelu

  Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2-kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen merkitään poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä "hyväksytty".

  Oppilaan itsearviointi

  Itsearvioinnin tarkoituksena on oman ja ryhmän toiminnan kehittäminen. Oppiaineissa jokaisen kurssin aikana oppilaille annetaan mahdollisuus itsearviointiin ja palautteen antamiseen. Itsearviointi ei välttämättä tarkoita lomakkeiden täyttämistä vaan se voidaan toteuttaa myös suullisesti. Opiskeluryhmän itsearvioinnissa tutkitaan ryhmää opiskelu- ja sosiaalisena ryhmänä.


  Takaisin

   

  Projekteja

  Vakipalsta

   

  Hemmingin koulu 2007