Hemmingin koulu

 

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuoltoon liittyviä asioita määrittävät valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, kuntakohtainen opetussuunnitelma, Perusopetuslaki, Kansanterveyslaki ja Lastensuojelulaki.

Oppilashuoltotyö on säännöllistä päivittäin ja viikoittain tapahtuvaa arkista työtä mitä erilaisimpien oppilaita koskevien asioiden parissa (oppimisvaikeudet, mielenterveysongelmat, kiusaaminen, luvattomat poissaolot, ihmissuhdevaikeudet, tupakointi, työrauhaongelmat, väkivaltatilanteet koulussa, terveyteen liittyvät kysymykset ym.)

Erityisopetus

Maskun Hemmingin koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja kaksi erityisluokanopettajaa. Laaja-alaiset erityisopettajat toimivat vastuuopettajina eri luokka-asteiden oppilaille. Erityisluokanopettajat vastaavat pääsääntöisesti niiden oppilaiden opetuksesta, joilla on henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja jotka opiskelevat yhtä tai useampaa ainetta yksilöllistetysti. Lisäksi koulussamme toimii joustavan opetuksen ryhmä, ns. jopo-luokka.

Laaja-alaiset erityisopettajat

• Päivi Kemppainen 7. lk. ja 8ABC

• Erja Multasuo 9. lk. ja 8DEF

Erityisluokanopettajat

• Marjo Hilska

• Satu Vahtera

Jopon erityisopettaja

• Atte Nurmi

Koulun hyvinvointiryhmä

Koulun hyvinvointiryhmä suunnittelee, toteuttaa, seuraa, arvioi, kehittää ja tiedottaa oman yhteisön hyvinvointiin, turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä oppimisen esteiden vähentämiseen liittyviä asioita.

Maskun Hemmingin koulussa ryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, oppilaanohjaaja, erityisopettaja, oppilaskunnan ohjaava opettaja, oppilaskunnan edustajat sekä vanhempainyhdistys. Vetäjänä toimii oppilaanohjaaja Maria Pietilä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, kolme kertaa sekä syys- että kevätlukukaudella. Alla olevasta taulukosta löytyvät sekä kokousajat että edellisten kokousten muistiot.

Hyvinvointiryhmän vuosikalenteri

Lukuvuoden 2017 - 2018 kokoukset

5.9.2017

muistio

21.9.2017

muistio

23.11.2017

muistio

24.1.2018

muistio

7.3.2018

muistio

11.4.2018

muistio

Oppilaskohtainen oppilashuolto

Mikäli oppilaan ongelma ei ratkea oppilashuollon ammattihenkilöstön konsultaatiolla tai muilla yksilötapaamisilla, oppilaan asian käsittelyä varten perustetaan monialainen asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän toiminta perustuu oppilaan ja/tai huoltajan suostumukseen ja ryhmän koostumus vaihtelee käsiteltävän asian mukaan. Monialaisessa asiantuntijaryhmässä tulee olla valmiudet tunnistaa opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämätön tieto ja sellaisen tiedon täytyy kulkeutua opetuksen järjestämisestä vastaavalle rehtorille. Jokaisessa asiantuntijaryhmässä määritellään tapauskohtaisesti yhdessä, mitkä tiedot ovat välttämättömiä ja miten ne siirretään eteenpäin.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija, jonka työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen. Työ on ennaltaehkäisevää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Keskeistä on konsultoiva työote ja tiivis yhteistyö opettajien ja huoltajien kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.

Koulukuraattori:

• selvittää oppilaan elämän ja koulunkäynnin tilannetta perhe-, yksilö- sekä kouluyhteisön tasolla

• tukee oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita

• edistää oppilaiden ja oppilasryhmien sosiaalisten suhteiden syntymistä

• osallistuu tarvittaessa oppilaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen selvittelyyn yhteistyössä opettajien kanssa

• konsultoi opettajia arjen ongelmatilanteissa esim. yksittäisen oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai ryhmätilanteiden selvittämisessä

• ohjaa oppilaan ja hänen perheensä koulun ulkopuolisiin palveluihin sekä tekee verkostotyötä

• osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön

Huoltaja - ota yhteyttä, jos olet huolissasi mm. lapsesi koulunkäynnistä, poissaoloista, käytöspulmista, päihteiden käytöstä, kaverisuhteista, vapaa-ajan haasteista tai perhetilanteiden muutoksista. Oppilaat voivat myös itse ottaa kuraattoriin yhteyttä keskusteluajan varaamiseksi.

Koulukuraattorin tavoittaa puhelimitse sekä Wilman kautta.

Koulukuraattori Veera Lilja puh. 044 435 7842

Kuraattori on paikalla Hemmingin koulussa maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin.

Työtila uuden puolen ala-aulassa ulko-ovien vieressä.

Ruokavalion määrittäminen

Lapsen tietojen tarkistuksen yhteydessä selvitetään myös lapsen mahdollinen ruokavalio. Tämä tarkistus tehdään lapsen aloittaessa esiopetuksen ja aina toimintavuoden alkaessa. Kouluterveystarkastuksen osana terveydenhoitaja keskustelee ruokailusta ja opastaa. Perusruokavalion muunnoksina on tarjolla kasvisruokavalio, myös uskonnollisista ja eettisistä syistä muunnettuja ruokavalioita pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan. Perusruokavalion muunnokset selvitetään lomakkeella.

Erityisruokavalioita tarjotaan henkilöille, joilla on ravitsemushoitoa vaativa sairaus. Erityisruokavalioista tulee esittää aina lääkärin, terveydenhoitajan tai ravitsemusterapeutin kirjoittama todistus.

Vanhemmat toimittavat erityisruokavalion selvityslomakkeen koulun keittiöön (viimeistään 2 viikon kuluttua koulun alkamisesta). Erityisruokavalion tarve tarkistetaan vuosittain, mutta tarvittaessa muutoksia tehdään myös useammin. Kouluterveydenhoitajalta saatava kaavake palautetaan terveydenhoitajalle, joka toimittaa kaavakkeen keittiöön.

Kansallisen allergiaohjelman mukaisesti myös allergiaruokavalioiden selvittämisessä pyritään tukemaan sietokyvyn lisäämistä ja välttämään vain niitä ruoka-aineita, jotka aiheuttavat vakavia oireita.

Edellytyksenä perusruokavalion muunnoksien tai erityisruokavalion tarjoamiselle on aina se, että lapsi noudattaa ko. ruokavaliota myös kotona.
Takaisin

 

Projekteja

Vakipalsta

 

Hemmingin koulu 2007