Hemmingin koulu

 

Oppilaanohjaus

(Päivitetty 13.2.2024)


Yleistä

Oppilaanohjauksen tehtävänä peruskoulussa on tukea oppilasta siten, että hän kykenee kehittämään opiskelun ja koulutusuran valinnan kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja, ja osaa tehdä omiin kykyihinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia valintoja ja päätöksiä.

Oppilaanohjauksen avulla edistetään koulutyön tuloksellisuutta. Nuoria kannustetaan yritteliäisyyteen ja motivoidaan pohtimaan omia lähitulevaisuuden koulutusvalintoja monipuolisesti ja rakentavasti.

Tavoitteena on edistää sukupuolten välistä koulutuksellista tasa-arvoa. Oppilaiden yksilölliset toiveet, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet pyritään ottamaan huomioon oppilaanohjauksessa.

Ohjauksen avulla pyritään kehittämään oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa koulutuksen nivelvaiheissa.

Oppilaanohjauksen kokonaisuus muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja pienryhmäohjauksesta. Työelämään tutustumisjaksot sekä opintoretket oppilaitoksiin ja yrityksiin ovat olennainen osa oppilaanohjausprosessia.

7. luokka

Seitsemännellä luokalla oppilaanohjauksen oppitunneilla keskitytään itsetuntemukseen ja opiskelutaitojen kehittämiseen. Toisten kunnioittamista ja erilaisuuden sietämistä opetellaan työskentelemällä vaihtuvissa ryhmissä, sillä jokaisella nuorella on oikeus tulla hyväksytyksi luokassa omana itsenään.

Seitsemännen luokan keväällä oppilaat valitsevat valinnaiset aineet kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle. Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa yhteisten aineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, tietoja ja taitoja. Lisäksi valinnaisesti voi opiskella joitakin uusia vieraita kieliä, valokuvausta, koodausta, elektroniikkaa ja tietotekniikkaa. Yläkoulussa oppilas valitsee kolme valinnaista ainetta. A2-saksan opiskelijat valitsevat kaksi valinnaista ainetta.

8. luokka

Kahdeksannella luokalla opiskellaan työelämäasioita. Oppilaat tutustuvat oppilaanohjauksen tunneilla työelämän pelisääntöihin, työnhakuprosessiin ja yrittäjyyteen.

Viikonpituisen Tet-jakson aikana nuoret tutustuvat työelämään ja kokeilevat omia sosiaalisia taitoja ja osaamista työpaikoilla ja yrityksissä lähialueella.

Työelämäajokorttikoulutus 8.-luokkalaisille toteutetaan kevätlukukauden aikana, yhteistyössä 4H-nuorisojärjestön kanssa.

Kahdeksannella luokalla aloitetaan orientoivat ohjauskeskustelut jatkokoulutuksesta ja tutustutaan toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin ja Suomen koulutusjärjestelmään.

9. luokka

Yhdeksännellä luokalla perehdytään ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen ja muihin koulutusvaihtoehtoihin peruskoulun jälkeen. Tavoitteena on, että päättöluokkalainen tietää keskeiset piirteet toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen rakenteesta, tutkinnoista, sekä niiden antamista jatko-opintokelpoisuuksista.

Oppilaat saavat päättöluokalla henkilökohtaista ohjausta koulutusuran valintaan liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on, että oppilas osaa tehdä peruskoulun päättövaiheessa perusteltuja ja itselleen mieleisiä koulutusvalintoja.

Tehostettua opinto-ohjausta annetaan matalalla kynnyksellä. Tehostettuun ohjaukseen sisältyy konsultointi, ohjauskeskustelut ja yhteistyö huoltajien, luokanvalvojien ja toisen asteen koulutuksen toimijoiden kanssa sekä koulutuskokeilujen ja koulutukseen tutustumisten järjestelyt.

Yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat Taitaja9-kilpailuun ja tekevät opintoretkiä ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin.

Yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat kevätlukukaudella Yrityskylä yläkoulu-oppimiskokonaisuuteen.Työelämätaitojen kehittämiseen tähtäävä kokonaisuus koostuu Yrityskylä-oppitunneista ja yrityskyläpelipäivästä.

Yhdeksäsluokkalaisilla on syyslukukauden aikana viikonpituinen Tet-jakso.

Yhteishaku

Jokaisella peruskoulun päättävällä on velvollisuus hakea Yhteishaussa toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen. Oppivelvollisuus jatkuu siihen saakka, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta tai suorittaa ylioppilas- tai ammatillisen tutkinnon.

Kevään 2024 yhteishaku

Hakuaika yhteishaun soveltamisalaan kuuluvaan koulutukseen on 20.2. - 19.3.2024. Yhteishaku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Nuoret voivat hakea koulutuspaikkoja myös jatkuvassa haussa.

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen (TET) kuuluu perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Työelämään tutustuminen, sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätietoisuutta ja antavat mahdollisuuden tutustua itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. TET-jakso antaa nuorelle ainutkertaisen, yksilöllisen ja omakohtaisen kokemuksen työelämästä, ja tarjoaa mahdollisuuden harjoitella työmarkkinoilla vaadittavia taitoja, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä tuoda omaa osaamistaan esille. Parhaimmillaan TET lisää nuoren itsetuntemusta, vahvistaa elämänhallintaa ja selkeyttää valintoja.

Yhdeksäsluokkalaisten TET toteutetaan syyslukukaudella 2022 seuraavalla tavalla:

Viikko 38, 18. - 22.9.2023 luokat 9A, 9B ja 9C.

Viikko 39, 25.9.- 29.9.2023 luokat 9D, 9E ja 9F.

TET-tiedote


Kahdeksasluokkalaiset tutustuvat työelämään kevätlukukaudella 2024 seuraavasti:

Viikko 15, 8. - 12.4.2024 luokat 8A, 8B ja 8C.

Viikko 16, 15.- 19.4.2024 luokat 8D, 8E ja 8F.Lisätietoja yhteishausta, ohjauksesta ja TET-jaksoista saat oppilaanohjaajilta:

Outi Koski 044 7388 113

Milja Moberg 044 7388 122

Takaisin

 

Projekteja

Vakipalsta

 

Hemmingin koulu 2007