Hemmingin koulu

 

Oppilaanohjaus

(Päivitetty 26.8.2020)


Yleistä

Oppilaanohjauksen tehtävänä peruskoulussa on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee kehittämään opiskelun ja koulutusuran valinnan kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja ja osaa tehdä omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen avulla edistetään koulutyön tuloksellisuutta, lisätään hyvinvointia koulussa ja ehkäistään syrjäytymistä. Tavoitteena on myös edistää sukupuolten välistä koulutuksellista tasa-arvoa.

Oppilaanohjauksen kokonaisuus muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, yksilöllisiin toiveisiin ja tarpeisiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta. Työelämään tutustumisjaksot ja opintoretket oppilaitoksiin ja yrityksiin ovat olennainen osa oppilaanohjausprosessia.

7. luokka

Seitsemännellä luokalla oppilaanohjauksen oppitunneilla keskitytään nuoruusiän kehityksen ymmärtämiseen ja itsetuntemukseen. Toisten kunnioittamista ja erilaisuuden sietämistä opetellaan työskentelemällä vaihtuvissa ryhmissä ja erilaisten harjoitusten avulla. Jokaisella nuorella on oikeus tulla hyväksytyksi luokassa omana itsenään. Lisäksi ohjauksessa tarjotaan oppilaille välineitä omien opiskelutaitojen kehittämiseen.

Seitsemännen luokan keväällä oppilaat valitsevat valinnaiset aineet kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle. Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa yhteisten aineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, tietoja ja taitoja. Lisäksi valinnaisesti voi opiskella joitakin uusia vieraita kieliä, ilmaisutaitoa ja tietotekniikkaa. Yläkoulussa oppilas valitsee kolme valinnaista ainetta. A2-saksan opiskelijat valitsevat kaksi valinnaista ainetta.

8. luokka

Kahdeksannella luokalla oppilaanohjauksessa on työelämäjakso. Viikon pituisen TET-jakson aikana nuoret tutustuvat työelämään ja kokeilevat omia sosiaalisia taitojaan ja osaamistaan aikuisten työyhteisössä. Oppitunneilla tutustutaan työelämän pelisääntöihin ja työnhakuprosessiin.

Työelämäajokorttikoulutus 8.-luokkalaisille toteutetaan yhteistyössä 4H-nuorisojärjestön kanssa.

Kahdeksannella luokalla aloitetaan perehtyminen opiskelumahdollisuuksiin ja tutustutaan Suomen koulutusjärjestelmään.

9. luokka

Yhdeksännellä luokalla jatketaan perehtymistä jatko-opiskelumahdollisuuksiin, painopisteenä etenkin 2. asteen opiskeluvaihtoehdot. Tavoitteena on, että päättöluokkalainen tietää keskeiset piirteet toisen asteen ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen rakenteesta, koulutusaloista, tutkinnoista ja niiden antamista jatko-opintokelpoisuuksista ja osaa seurata erilaisia koulutuspolkuja.

Oppilaat saavat päättöluokalla henkilökohtaista ohjausta koulutusuran valintaan liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on, että oppilas osaa tehdä perustellun ja itseään tyydyttävän valinnan peruskoulun jälkeisestä koulutusurasta ja opiskelupaikasta ja että oppilaan minäkuva olisi peruskoulun päättövaiheessa siten selkiytynyt, että hän kykenisi näkemään yhteyden koulumenestyksen ja jatkokoulutusvalintojen välillä.

Taitaja9 -tapahtuma 9.-luokkalaisille toteutetaan yhteistyössä Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa.

Yhteishaku

Yhteishaku on järjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti tiettyyn koulutukseen Suomessa. Peruskoulun päättöluokkalaiset hakevat toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen koulutusta ovat oppivelvollisuuskoulun jälkeinen ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus.

Kevään 2021 yhteishaku

Syksyllä 2021 alkavan yhteishaun soveltamisalaan kuuluvan koulutusten hakuaika julkaistaan myöhemmin syksyllä. Yhteishaku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Yhteishaun jälkeen nuoret voivat hakea vapaiksi jääneitä koulutuspaikkoja. Lukioihin vapaaksi jääneitä koulutuspaikkoja haetaan lisähaussa. Ammatillisten perustutkintojen paikoille haetaan jatkuvassa haussa. Ilman koulutuspaikkaa jääneet nuoret voivat myös hakea perusopetuksen lisäopetukseen tai ammatillisiin opintoihin valmentaviin koulutuksiin (mm. VALMA).

Peruskoulun jälkeistä koulutusta koskeva ratkaisu on nuoren kannalta merkittävä. Siksi on tärkeää, että myös kodeissa aktiivisesti paneudutaan tähän asiaan. Oppilas ja hänen huoltajansa tekevät koulutusta koskevat päätökset yhdessä ja kantavat myös vastuun siitä, mihin koulutukseen ja oppilaitokseen nuori yhteishaussa lopulta päättää hakea. Kannustava, kiinnostunut, positiivinen ja empaattinen asenne aikuisten taholta on nuoren kehityksen ja tulevaisuuteen suuntautumisen kannalta erityisen tärkeää.

Vanhemmat voivat halutessaan osallistua nuoren koulutusuran valintaa koskeviin ohjauskeskusteluihin.

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen on osa perusopetuksen oppimäärää. TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen. Jos koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä TET-jakson suorittaminen ei ole mahdollista oppilas voi poikkeustilanteessa suorittaa TET-jakson esimerkiksi tutustumalla häntä kiinnostavaan yritykseen, varjostamalla jonkun asiantuntijan työtä tai muilla soveltavilla tavoilla. (oph.fi, elokuu 2020)

Yhdeksäsluokkalaisten TET toteutetaan seuraavalla tavalla:

Viikko 39, 21.-25.9.2020 luokat 9A ja 9G.

Viikko 40, 28.9.-2.10.2020 luokat 9B, 9D ja 9F.

Viikko 41, 5.10.-9.10.2020 luokat 9C ja 9E.

Kahdeksasluokkalaisten TET-jakso on keväällä 2021 myöhemmin julkaistavan aikataulun mukaisesti.

Seitsemäsluokkalaisen TET-harjoittelua koulun ruokalassa ei toistaiseksi toteuteta.

TET-jakso antaa nuorelle ainutkertaisen, yksilöllisen ja omakohtaisen kokemuksen työelämästä. TET-jaksolla nuori saa kokeilla ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan aikuisten työyhteisössä. Tällöin nuorella on mahdollisuus harjoitella työmarkkinoilla vaadittavia taitoja, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita sekä tuoda omaa osaamistaan esille. Parhaimmillaan TET lisää nuoren itsetuntemusta, vahvistaa oman elämän hallintaa ja ehkä selkeyttää hänen valintojaan ja ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan.

Tiedote koteihinLisätietoja yhteishausta, ohjauksesta ja TET-jaksoista saat oppilaanohjaajilta:

Outi Koski 044 7388 113

Maria Pietilä 044 7388 122


Takaisin

 

Projekteja

Vakipalsta

 

Hemmingin koulu 2007